Uličná liga vo futbale v meste Prešov

43. ročník

Pravidlá

 • PDF

Výkonný výbor Zväzu malého futbalu Prešov rozhodol o ďalšom ročníku 3b Uličnej ligy :

1. Štartovné :

a) - na tento ročník sa stanovuje štartovné na 200€

b) treba ho uhradiť do dátumu určeného vedením ZMFP - buď v hotovosti priamo predsedovi ,alebo na účet SK38 1111 0000 0011 5726 2003 , do popisu treba napísať názov tímu a DAR , po uhradení mu pošlite sms , aby skontroloval úhradu

Štartovné sa zvyšuje z dôvodu nutnosti platby za ihrisko , doposiaľ sme ho mali bez poplatku , zároveň máme ambíciu zabezpečiť natáčanie našich zápasov / highlight-y/, aby sme si ich mohli pozrieť na webovej stránke. Do budúcna sa plánuje prejsť na novú web. stránku a to spoločnú pre všetky oblastné ligy začlenené do SZMF.

2. Hrací čas:

a) - sa mení na 2 x 30 min + 5 min prestávka

b) -ruší sa čakacia doba

Z dôvodu platby za ihrisko , keď budeme presne platiť za čas strávený na ihrisku , sme nútení striktne dodržiavať časy stanovené na zápas .Chcem upozorniť , aby ste dodržiavali pravidlo o hracom čase , kde sú uvedené aj pokuty za nedodržanie stanovených časov , a hlavne , keďže si chceme zahrať futbal , tak ak bude nejaký tím meškať na zápas zopár minút, tak po dohode so súperom je možné odohrať zápas , ale je nutné skrátiť prvý polčas o zmeškaný čas , tak ,aby sa zápas ukončil podľa harmonogramu . Pokiaľ sa posunie celé kolo z dôvodu neskoršieho otvorenia ihriska , za čo môže správca , tak pre nás to nebude problém , nakoľko on vedie presnú evidenciu nášho času stráveného na ihrisku . Samozrejme začiatok kola sa posunie , a tým sa posunú všetky zápasy. V takom prípade treba aby , tie tímy ktoré hrajú v danom kole prvý zápas , nahlásili mne , že sa kolo posúva z dôvodu pochybenia správcu.

Nenastúpenie tímu na zápas – pokiaľ tím z akýchkoľvek príčin nemôže nastúpiť na zápas , má povinnosť to nahlásiť mne a to najneskôr do štvrtka . Pokiaľ si zápas po dohode tím preloží , tak tiež má povinnosť nahlásiť mi to do štvrtka . Na základe týchto nahlásení , budem operatívne posúvať zápasy v danom kole.

3. Systém 3b Uličnej ligy na 43tiu sezónu 2020/2021:

V tejto sezóne chceme vyskúšať nový model , a to , že sa bude hrať základná skupina dvojkolovo a potom sa tabuľka rozdelí na dve polky , kde prvý štyria budú hrať semifinále / 1-4, 2-3/ a potom o tretie a prvé miesto . Zároveň ostatné tímy budú hrať o umiestnenie , aby si aj oni ešte zahrali medzi sebou . Tento model sa môže upraviť podľa počtu prihlásených tímov. Cieľom je zatraktívniť boje o umiestnenie a gradácia ligy.

-zároveň kvôli priblíženiu k medzinárodný pravidlám malého futbalu určujeme počet bodov za víťazstvo na 3 , za remízu na 1, za prehru na 0.

4. Registrácia:

V novej sezóne bude povinnosť aby sa každý hráč registroval cez registračný link. To znamená , že na zápas môže nastúpiť len registrovaný hráč. Registrácia bude možná aj cez smartfón tesne pred začiatkom zápasu. Ak na zápas nastúpi neregistrovaný hráč , tak vyhráva súper kontumačne. Každý tím môže mať na súpiske počet hráčov koľko len chce , ale na zápas môže nastúpiť max. 15 hráčov vrátane brankárov . To je tiež podľa medzinárodných pravidiel malého futbalu . Keďže chceme aby naša liga bola férová , tak registrácia nových hráčov bude dovolená do konca základnej časti . Po tomto termíne sa registrácie uzamknú a nebude možné sa registrovať. Počas prestupového obdobia , to znamená po skončení jesennej časti a týždeň pred začiatkom jarnej časti je možnosť prestupu hráčov , samozrejme podľa pravidiel 3b Uličnej ligy.

5. Ocenenia:

Pokiaľ nenájdeme nejakého sponzora , tak sa budú odmeňovať prvé tri miesta v lige pohármi , a rušia sa finančné odmeny.

6. Začiatok ligy:

Predpokladaný začiatok ligy bude 12.9.2020. Môže sa to zmeniť podľa počtu prihlásených tímov.

[diskusia k pravidlám uličnej ligy v Prešove]

1. Všeobecné pravidlá

a) Rada ZMFP navrhne a odsúhlasí počet účastníkov v ligách /podľa množstva prihlásených/ a zároveň počet zostupujúcich a počet postupujúcich, vždy pred novým ročníkom. Rada ZMFP určí čas odohrania zápasov v poslednom kole /podľa možnosti konečného umiestnenia/ a určí koniec súťaže na sobotu /dátum podľa MSSR/.

b) Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom. Vzhľadom k požiadavkám sponzorov je možné názov počas súťažného ročníka meniť.

c) na tento ročník sa stanovuje štartovné na 200€. Treba ho uhradiť do dátumu určeného vedením ZMFP - buď v hotovosti priamo predsedovi ,alebo na účet SK38 1111 0011 5726 2003 , do popisu treba napísať názov tímu a DAR , po uhradení mu pošlite sms, aby skontroloval úhradu.

d) Pred začatím sezóny sa určia ihriská, na ktorých bude možné odohrať súťažné zápasy. Prekladané zápasy sa môžu takisto odohrať iba na schválených ihriskách, na ktorých sa hrajú všetky ostatné ligové zápasy danej sezóny. Odohranie zápasu na inom ako regulárnom ihrisku (zoznam regulárnych ihrísk je súčasťou pravidiel) musí byť schválené radou.

 1. Rozmery bránok: 2x4m

 2. Hrací čas: 2x30 min. /hrubého času/

 3. Prestávka: max. 5 min.

 4. Regulárna futbalová lopta: veľkosť č. 5

 5. Loptu (riadne nahustenú a na povrchu nepoškodenú) zabezpečí domáce mužstvo. Regulárna futbalová lopta hostí bude k dispozícii. V prípade, že futbalovú loptu domáci nezabezpečia a hostia loptu nebudú mať, domáci tím zaplatí pokutu 5€.

 6. Zoznam regulárnych ihrísk : ZŠ Májové námestie 1

e) Zápas nerozhoduje žiaden rozhodca. Fauly a nedovolené zákroky si jednotlivý hráči na hracej ploche pýtajú v rámci a duchu FAIR PLAY a podľa pravidla ods. 2 pís. b) a c).

f) Hrá sa systémom 5 hráči v poli + brankár (ďalej len 5+1), avšak v zápase môže v jednom mužstve nastúpiť maximálne 13 hráčov vrátane brankára. Minimálny počet hráčov, aby mužstvo mohlo nastúpiť na zápas je 3+1.

g) Mužstvo, ktoré bude mať 3 kontumačné výsledky, vypadáva zo súťaže bez náhrady štartovného. Zvyšné stretnutia sa kontumujú výsledkom 5:0.

Kontumáciou sa rozumie, ak:

 1. mužstvo nenastúpi na zápas v stanovenom čase

 2. mužstvo nenastúpi na zápas s potrebným počtom hráčov

 3. zápas sa nedohrá z jeho viny

 4. ak hráč opľuje protihráča

 5. ak hráč úmyselne a bezohľadne kopne protihráča po prerušení hry

 6. hráč inak fyzicky napadne protihráča

Do úvahy sa berú kontumácie zvlášť v lige a zvlášť v pohári.

i) Konečné poradie v tabuľke určujú:

 1. body

 2. pri rovnosti bodov získané body zo vzájomných zápasov

 3. skóre zo vzájomných zápasov

 4. gólový rozdiel

 5. vyšší počet výhier zo všetkých zápasov.

j) Zakopnutá lopta. Ak hráč zakopne úmyselne alebo neúmyselne loptu počas stretnutia, je jeho mužstvo povinné zakopnutú loptu vrátiť v čo najkratšom možnom čase späť. Ak tak družstvo neučiní, bude to považované za priestupok a bude mu uložený trest podľa stanov rady ZMFP. Ak nie je možné loptu vrátiť počas zápasu, družstvo tak učiní najneskôr do nasledujúceho kola.

k) Zápas je možné preložiť iba po vzájomnej dohode oboch mužstiev. Musí sa však odohrať najneskôr do posledných troch kôl pred ukončením ligy. Ak sa tento termín nedodrží, zápas sa anuluje bez nároku na bodový zisk pre obe zainteresované mužstvá. Posledné dve kolá sa nesmú zápasy prekladať na neskorší termín, predohrávať sa môžu len po vzájomnej schválení radou ZMFP. Mužstvo, ktoré odložilo zápas, nemôže prekladať ďalší zápas, pokiaľ neodohrá už odložený zápas, opačnom prípade prehráva tento zápas kontumačne. Zmena termínu zápasu musí byť vedúcim jedného z mužstiev zverejnená vo fóre v sekcii Preložené zápasy najneskôr 24 hodín pred oficiálnym termínom zápasu, ak sa jedná o dohrávanie zápasu, resp. 24 hodín pred novým termínom zápasu, ak sa jedná o predohrávku. Po dohode oboch mužstiev je možnosť prekládky zápasu na ktorékoľvek ihrisko, vo voľnom termíne, ale v danom víkende /aj na nedeľu/.

k2) Tím, ktorý navrhuje preloženie zápasu, je povinný:

a/ zaplatiť 20€ na účet SZMF Prešov o.z., ako organizátorovi

b/ požiadať vedenie SZMF Prešov o.z. o povolenie a dohodnutie termínu preloženého zápasu, maximálne 5 dní pred pôvodným termínom.

S preložením zápasu musia súhlasiť zástupcovia oboch tímov, ktorých sa to týka, vo výnimočných prípadoch to môže rozhodnúť vedenie ligy

l) Mužstvá musia všetky svoje súťažné zápasy odohrať do konca oficiálneho rozlosovania súťažného ročníka. Zápasy hrané po termíne sa budú anulovať.

m) Domáce mužstvo má na starosti sieťky berie ich domov a na ďalší zápas ich donesie na ihrisko z ktorého ich vzalo , ak to bude situácia vyžadovať.

n) Mužstvo ktoré nenahlási včas výsledok alebo nedonesie včas siete na zápas, zaplatí pokutu 5€ do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP za každý zápas, na ktorom následne siete neboli, až pokiaľ siete nevrátia na súťažný zápas na danom ihrisku. Každé domáce mužstvo je povinné nahlásiť, že na ihrisku siete chýbajú, inak zaplatia pokutu 5€ do spoločnej pokladne. Domáce mužstvo odovzdáva siete mužstvu písanému ako domáce hrajúcemu po nich. Pokiaľ mužstvo preloží zápas, musí prísť po siete na ihrisko, kde mali hrať a doniesť ich naspäť na najbližší zápas na to isté ihrisko. Pokiaľ tak neurobí, platí pokutu 5,-€ za každý zápas, na ktorom následne siete chýbajú. Pokiaľ na ihrisko nedoručí siete do 2 týždňov, je mužstvo vylúčené zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného.

Pravidlo o nosení sieti neplatí , ak sa hrá na ihrisku , kde sú siete trvalo nasadené na bránkach .

o) Nahlásiť výsledok je povinný bezodkladne (najneskôr však do pondelka 19:00 hod. Na číslo 0905340145 po odohraní vedúci mužstva (resp. ním poverený hráč) písaného ako domáce. Ako nahlásený výsledok sa berie aj výsledok umiestnený na domovskej stránke Uličnej ligy v malom futbale mesta Prešov (http://www.ulicnaliga.sk). Neskôr nahlásený výsledok sa považuje ako nenahlásený a trestá sa pokutou uvedenou v ods. 1 pís. n) hracieho poriadku. Pri nahlásení nepravdivého výsledku s úmyslom získať neoprávnenú výhodu v postavení v tabuľke sa mužstvo potrestá pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP. Pri opakovanom (min. 3-krát) nepravdivom nahlásení výsledku sa mužstvo vylúči zo súťaže, bez náhrady štartovného, a jeho zápasy sa kontumujú 5:0 v prospech súperov, po podaní sťažnosti a zaplatení správneho poplatku 20,- €. O preukázaní úmyslu rozhoduje Rada.

p) Ak mužstva z nejakých dôvodov nedohrajú stretnutie (sporná situácia pri fauloch, pokutových kopoch, neuznaných góloch apod.) poškodená strana (alebo obidve) sa môžu odvolať na radu ZMFP. Odvolacia doba je do štyroch dní odo dňa stretnutia, pričom mužstvo musí v odvolacej dobe zložiť zabezpečujúci poplatok vo výške 20€. Protest sa bude prejednávať ak zabezpečujúci poplatok zložia obidve zainteresované strany. Ak tak učiní iba jedna strana, za úspešnú bude považovaná tá strana, ktorá zložila poplatok. Úspešnej strane sa poplatok vráti v plnej výške, neúspešnej strane poplatok prepadáva v prospech rady ZMFP. Proti rozhodnutiu rady ZMFP je prístupné odvolanie v obvyklej odvolacej dobe na Disciplinárnu komisiu ZMFP (tvoria ju vedúci mužstiev oboch líg), iba v tom prípade, ak bude stretnutie zabezpečené poplatkami z oboch strán. Ak sa napriek inzultácii mužstva dohodnú na výsledku dosiahnutom na ihrisku, rada ZMFP, resp. disciplinárna komisia ZMFP môže ponechať výsledok v platnosti.

q) Hráč, ktorý naplní bod č. 4,5 alebo 6 ods. 1 pís. h) bude mať zastavenú činnosť podľa rozhodnutia rady ZMFP. Ak takto potrestaný hráč napriek tomu nastúpi na zápas za hociktoré mužstvo uličnej ligy, toto automaticky prehráva zápas kontumačne. Ak hráč prejaví účinnú ľútosť, trest môže byť po predložení písomnej žiadosti a opätovnom prerokovaní na radou ZMFP zmiernený alebo odpustený.

r) Mužstvo, ktoré nevyšle na vopred (minimálne 7 dní) oznámenú brigádu (t. j. napr. úprava areálu ihriska, oprava ihriska, odpratávanie lístia resp. snehu a pod.) svojho zástupcu, potrestá sa pokutou 20€ do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP. Ak pokutu mužstvo nezaplatí do troch týždňov, bude vyradené zo súťaže bez nároku vrátenia štartovného.

s) Všetky pokuty je povinné mužstvo vyplatiť najneskôr do 3 týždňov od ich uloženia, v opačnom prípade je vylúčené zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného.

 

2. Pravidlá v hre

a) Nie sú povolené kopačky s tvrdými štupľami, tzv. šrúby a pod..., pokiaľ hráč v takýchto kopačkách nastúpi na zápas, jeho mužstvo prehráva zápas kontumačne. Povolené sú halovky, turfy alebo kopačky určené na umelú trávu , prípadne iná športová obuv vhodná na umelú trávu .Na asfaltových ihriskách sú povolené aj gumené plátené kopačky.

b) Fauly a priestupky v hre:

Faul, ktorý sa bezprostredne dotýka hráča (kopnutie, ťahanie, sotenie, šľapák, nebezpečná hra nohou resp. hlavou a pod.), smie žiadať len samotný faulovaný hráč. V prípade obzvlášť brutálneho faulu žiada ktorýkoľvek hráč nachádzajúci sa v danom momente na hracej ploche. Priestupok v hre (lopta v aute, prešľap brankára, ruka a pod.) smie žiadať každý hráč nachádzajúci sa v danom momente na hracej ploche.

c) Skĺz (šmýkačka) proti hráčovi, ktorý má v držaní loptu, alebo v spoločnom hráčskom súboji o loptu je prísne zakázaný, v prípade porušenia tohto pravidla súper zahráva trestný kop z miesta priestupku.

d) Čas na rozohranie autového vhadzovania, rohového, voľného kopu, kopu od brány a rozohratie brankára je 5 sekúnd, ktoré mu môže odpočítať ľubovoľný hráč súpera, čas sa začne odpočítavať iba v prípade, že má hráč loptu. Po uplynutí tejto doby získava loptu súper a rozohrá NVK z miesta priestupku, v prípade rozohrávky brankára trvajúcej viac ako 5 sekúnd sa NVK rozohráva z hranice bránkoviska, tzv. šestky.

e) Pri zahrávaní trestného kopu musí súperiaci hráč stáť min. 3 metre od lopty, ktoré mu môže odkrokovať hráč mužstva zahrávajúceho trestný kop, pri zahrávaní rohu musí protihráč stáť na oblúkovej čiare (ak nie je viditeľná, platí pravidlo ako pri trestnom kope). Autové vhadzovanie aj rohový kop sa prevádza spoza autovej čiary.

f) Striedať je možné len pri prerušení hry a to len na vlastnej polovici ihriska. Pri zlom striedaní sa kope trestný kop z miesta priestupku.

g) Ruší sa malá domov brankárovi. Pri evidentnom zahratí malej domov bude mužstvo potrestané tak, že sa bude proti nemu zahrávať priamy voľný kop zo stredu oblúka označeného šesťmetrovou hranicou (tzv. šestka). Malá domov sa môže zahrať, avšak brankár nesmie hrať rukou. Za malú domov sa nepovažuje nahranie brankárovi dovolenou časťou tela od kolena nahor a neúmyselné nahratie - odrazenie lopty od spoluhráča a pod.

h) Neplatí pravidlo o postavení mimo hru.

i) Ak brankár položí loptu na hraciu plochu berie sa to ako lopta v hre a preto ju opätovne už nemôže vziať do rúk, v opačnom prípade získava loptu súper a rozohráva NVK z hranice bránkoviska, tzv. šestky. Ak brankár hodí loptu rukou a žiaden hráč ju netečuje, gól neplatí. Ak brankár loptu z ruky vykopne, gól platí. Ak hráč hodí loptu z autu do vlastnej brány bez dotyku hráča kope súper roh aj keď sa lopta odrazí od tyče.

j) Pokutový kop:

 1. Pokutový kop sa zahráva zo značky pokutového kopu (7m).

 2. Pri pokutovom kope musia byť všetci hráči na hracej ploche mimo bránkového územia, vo vzdialenosti najmenej 3 m od značky pokutového kopu (s výnimkou hráča, ktorý jednoznačne pokutový kop realizuje a brankára súperovho mužstva).

 3. Brankár súperovho mužstva musí stáť, resp. sa pohybovať len po vlastnej bránkovej čiare, až pokiaľ nie je pokutový kop zahraný. Pri predčasnom vybehnutí brankára resp. vbehnutí hráčov do pokutového územia sa pokutový kop opakuje.

 4. Hráč realizujúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie ňou hrať druhýkrát, pokiaľ sa lopty nedotkne alebo ňou nezahrá iný hráč.

 5. Lopta je v hre, ako náhle je kop realizovaný, to znamená, ako náhle lopta opíše dráhu zodpovedajúcu dĺžke jej obvodu.

 6. Pokutový kop sa musí odohrať aj po ukončení riadneho hracieho času, to platí aj po uplynutí polčasu.

k) Nastrelená ruka pri tele nie je považovaná za ruku, za ktorú je požadovaný pokutový kop resp. NVK. Rovnako tak aj pri evidentne úmyselnom hodení lopty hráčom z autového vhadzovania do ruky súperovho hráča.

 

Body, ktoré neriešia pravidlá uličnej ligy sa vysvetľujú podľa pravidiel veľkého futbalu.

 

3. Prestupy

Hráč, ktorý odohral zápas alebo časť zápasu za jedno mužstvo, nesmie nastúpiť za iné po celý súťažný ročník. To platí aj pre hráčov, ktorých mužstvo počas rozohraného ročníka vypadne zo súťaže, je vyradené radou ZMFP alebo sa odhlási. Ak hráč nastúpi za iné mužstvo, to bude potrestané kontumačným výsledkom. Prestupovať je možné iba raz v sezóne a to len po jesennej časti súťažného ročníka ligy alebo po ukončení pohára a po vzájomnej dohode klubov a vysporiadaní všetkých hráčových podlžností voči bývalému klubu, to znamená, že pokiaľ hráč nastúpi po ukončení jesennej časti ligy v ligovom pohári za mužstvo, za ktoré odohral jesennú časť ligy, po ukončení pohára smie prestúpiť do iného mužstva, za ktoré odohrá jarnú časť ligy. Pokiaľ hráč nastúpi po ukončení jesennej časti ligy na ligový pohár za iné mužstvo, po ukončení pohára už smie hrať iba za mužstvo, do ktorého prestúpil, pretože vrámci súťažného ročníka je možné prestúpiť iba raz. Vedúci mužstva, do ktorého prestupuje hráč z iného mužstva, je povinný odovzdať rade prestupový lístok podpísaný hráčom a vedúcimi oboch zainteresovaných mužstiev, pri chýbajúcom podpise starého vedúceho z irelevantných dôvodov môže vo veci rozhodnúť aj rada ZMFP.

 

4. Rada ZMFP

Rada ZMFP má hlavné, organizačné a rozhodujúce (kontumácie, tresty hráčov a mužstiev, vylúčenia zo súťaže podľa závažnosti priestupku resp. priestupku súvisiaceho s podlžnosťami finančného charakteru) právomoci týkajúce sa Uličnej ligy. Medzi ďalšie body patria správa majetku a financií. Všetky rozhodnutia rady ZMFP musia byť zverejnené na domovskej stránke Uličnej ligy mesta Prešov.

Rada ZMFP je zvolená všetkými členmi občianskeho združenia Zväzu malého futbalu Prešov .

 

Radu ZMFP v súčasnosti tvoria:

 1. Ondrej Kačmár – predseda

 2. Marián Kolozsy – podpredseda

 3. Ján Kovaľ - podpredseda

 

V Prešove 20.08.2020

Aktuálne výsledky

Aktuálne poradie

 • 1. liga

 • LPKA liga

# Tím Zápasy Body
1 TwinStav 19 33
2 Jedáleň Mirka 19 32
3 Gasko 19 31
4 TO-DAY, Hydrokres 19 28
5 Oscar Sabinov 19 20
6 WILLPAN AGRO STARS 19 17
# Tím Zápasy Body
1 Happy Day 5 10
2 FC Dolan Duk 7 10
3 Peleho vnuci 6 8
4 Handball Team 6 4
5 Lordsburg 8 0

Kalendár

<< < Máj 2021 > >>
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
7 záznamy(ov) v mesiaci Máj 2021 7 záznamy(ov) v mesiaci Máj 2021
Narodeniny
PictureJozef Semančík - POC (28)
1 záznam dňa 06. Máj 2021
Narodeniny
Igor Senaj - RED (26)
1 záznam dňa 08. Máj 2021 1 záznam dňa 12. Máj 2021 2 záznamy(ov) dňa 14. Máj 2021
Narodeniny
PictureJozef Bernát - POC (51)
1 záznam dňa 23. Máj 2021
Narodeniny
Jozef Urban - GAS (34)
1 záznam dňa 29. Máj 2021
Nachádzate sa tu: Pravidlá