Uličná liga vo futbale v meste Prešov

43. ročník

Pravidlá

 • PDF

[diskusia k pravidlám uličnej ligy v Prešove]

1. Všeobecné pravidlá

a) Rada ZMFP navrhne a odsúhlasí počet účastníkov v ligách /podľa množstva prihlásených/ a zároveň počet zostupujúcich a počet postupujúcich, vždy pred novým ročníkom. Rada ZMFP určí čas odohrania zápasov v poslednom kole /podľa možnosti konečného umiestnenia/ a určí koniec súťaže na sobotu /dátum podľa MSSR/.mi

b) Každé mužstvo vstupuje do súťaže so svojím charakteristickým názvom. Vzhľadom k požiadavkám sponzorov je možné názov počas súťažného ročníka meniť.

c) Pri nahlásení mužstva do súťaže vedúci mužstva zaplatí vstupný poplatok podľa rozhodnutia rady do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP.

d) Pred začatím sezóny sa určia ihriská, na ktorých bude možné odohrať súťažné zápasy. Prekladané zápasy sa môžu takisto odohrať iba na schválených ihriskách, na ktorých sa hrajú všetky ostatné ligové zápasy danej sezóny. Odohranie zápasu na inom ako regulárnom ihrisku (zoznam regulárnych ihrísk je súčasťou pravidiel) musí byť schválené radou.

 1. Rozmery bránok: 2x4m

 2. Hrací čas: 2x35 min. /hrubého času/

 3. Prestávka: max. 5 min.

 4. Regulárna futbalová lopta: veľkosť č. 5

 5. Loptu (riadne nahustenú a na povrchu nepoškodenú) zabezpečí domáce mužstvo. Regulárna futbalová lopta hostí bude k dispozícii. V prípade, že futbalovú loptu domáci nezabezpečia a hostia loptu nebudú mať, domáci tím zaplatí pokutu 5€.

 6. Zoznam regulárnych ihrísk : Šmeralova, Mirka Nešpora, ZŠ Májové námestie 1

Pri neskoršom začatí zápasu z objektívnych príčin, po odsúhlasení oboch tímoch, ktorých sa daný zápas týka, je nutné v prvom rade skrátiť, prípadne zrušiť prestávku, v druhom rade skrátiť hrací čas prvého polčasu tak, aby sa zápas dohral podľa harmonogramu.

e) Zápas nerozhoduje žiaden rozhodca. Fauly a nedovolené zákroky si jednotlivý hráči na hracej ploche pýtajú v rámci a duchu FAIR PLAY a podľa pravidla ods. 2 pís. b) a c).

f) Hrá sa systémom 5 hráči v poli + brankár (ďalej len 5+1), avšak v zápase môže v jednom mužstve nastúpiť maximálne 13 hráčov vrátane brankára. Minimálny počet hráčov, aby mužstvo mohlo nastúpiť na zápas je 3+1.

g) Čakacia lehota na súpera je max. 5 minút od času úradnej hracej doby. Mužstvo, ktoré po 5 min. nenastúpi na zápas v potrebnom počte hráčov, prehráva kontumačne výsledkom 5:0.

h) Mužstvo, ktoré bude mať 3 kontumačné výsledky, vypadáva zo súťaže bez náhrady štartovného. Zvyšné stretnutia sa kontumujú výsledkom 5:0.

Kontumáciou sa rozumie, ak:

 1. mužstvo nenastúpi na zápas v stanovenom čase

 2. mužstvo nenastúpi na zápas s potrebným počtom hráčov

 3. zápas sa nedohrá z jeho viny

 4. ak hráč opľuje protihráča

 5. ak hráč úmyselne a bezohľadne kopne protihráča po prerušení hry

 6. hráč inak fyzicky napadne protihráča

Do úvahy sa berú kontumácie zvlášť v lige a zvlášť v pohári.

i) Konečné poradie v tabuľke určujú:

 1. body

 2. pri rovnosti bodov získané body zo vzájomných zápasov

 3. skóre zo vzájomných zápasov

 4. gólový rozdiel

 5. vyšší počet výhier zo všetkých zápasov.

j) Zakopnutá lopta. Ak hráč zakopne úmyselne alebo neúmyselne loptu počas stretnutia, je jeho mužstvo povinné zakopnutú loptu vrátiť v čo najkratšom možnom čase späť. Ak tak družstvo neučiní, bude to považované za priestupok a bude mu uložený trest podľa stanov rady ZMFP. Ak nie je možné loptu vrátiť počas zápasu, družstvo tak učiní najneskôr do nasledujúceho kola.

k) Zápas je možné preložiť iba po vzájomnej dohode oboch mužstiev. Musí sa však odohrať najneskôr do posledných troch kôl pred ukončením ligy. Ak sa tento termín nedodrží, zápas sa anuluje bez nároku na bodový zisk pre obe zainteresované mužstvá. Posledné dve kolá sa nesmú zápasy prekladať na neskorší termín, predohrávať sa môžu len po vzájomnej schválení radou ZMFP. Mužstvo, ktoré odložilo zápas, nemôže prekladať ďalší zápas, pokiaľ neodohrá už odložený zápas, opačnom prípade prehráva tento zápas kontumačne. Zmena termínu zápasu musí byť vedúcim jedného z mužstiev zverejnená vo fóre v sekcii Preložené zápasy najneskôr 24 hodín pred oficiálnym termínom zápasu, ak sa jedná o dohrávanie zápasu, resp. 24 hodín pred novým termínom zápasu, ak sa jedná o predohrávku. Po dohode oboch mužstiev je možnosť prekládky zápasu na ktorékoľvek ihrisko, vo voľnom termíne, ale v danom víkende /aj na nedeľu/.

k2) Tím, ktorý navrhuje preloženie zápasu, je povinný:

a/ zaplatiť 20€ na účet SZMF Prešov o.z., ako organizátorovi

b/ požiadať vedenie SZMF Prešov o.z. o povolenie a dohodnutie termínu preloženého zápasu, maximálne 5 dní pred pôvodným termínom.

S preložením zápasu musia súhlasiť zástupcovia oboch tímov, ktorých sa to týka, vo výnimočných prípadoch to môže rozhodnúť vedenie ligy

l) Mužstvá musia všetky svoje súťažné zápasy odohrať do konca oficiálneho rozlosovania súťažného ročníka. Zápasy hrané po termíne sa budú anulovať.

m) Domáce mužstvo má na starosti sieťky berie ich domov a na ďalší zápas ich donesie na ihrisko z ktorého ich vzalo.

n) Mužstvo ktoré nenahlási včas výsledok alebo nedonesie včas siete na zápas, zaplatí pokutu 5€ do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP za každý zápas, na ktorom následne siete neboli, až pokiaľ siete nevrátia na súťažný zápas na danom ihrisku. Každé domáce mužstvo je povinné nahlásiť, že na ihrisku siete chýbajú, inak zaplatia pokutu 5€ do spoločnej pokladne. Domáce mužstvo odovzdáva siete mužstvu písanému ako domáce hrajúcemu po nich. Pokiaľ mužstvo preloží zápas, musí prísť po siete na ihrisko, kde mali hrať a doniesť ich naspäť na najbližší zápas na to isté ihrisko. Pokiaľ tak neurobí, platí pokutu 5,-€ za každý zápas, na ktorom následne siete chýbajú. Pokiaľ na ihrisko nedoručí siete do 2 týždňov, je mužstvo vylúčené zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného.

o) Nahlásiť výsledok je povinný bezodkladne (najneskôr však do pondelka 19:00 hod. Na čísla 0911203979 alebo 0905330621) po odohraní vedúci mužstva (resp. ním poverený hráč) písaného ako domáce. Ako nahlásený výsledok sa berie aj výsledok umiestnený na domovskej stránke Uličnej ligy v malom futbale mesta Prešov (http://www.ulicnaliga.sk). Neskôr nahlásený výsledok sa považuje ako nenahlásený a trestá sa pokutou uvedenou v ods. 1 pís. n) hracieho poriadku. Pri nahlásení nepravdivého výsledku s úmyslom získať neoprávnenú výhodu v postavení v tabuľke sa mužstvo potrestá pokutou 10€ do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP. Pri opakovanom (min. 3-krát) nepravdivom nahlásení výsledku sa mužstvo vylúči zo súťaže, bez náhrady štartovného, a jeho zápasy sa kontumujú 5:0 v prospech súperov, po podaní sťažnosti a zaplatení správneho poplatku 20,- €. O preukázaní úmyslu rozhoduje Rada.

p) Ak mužstva z nejakých dôvodov nedohrajú stretnutie (sporná situácia pri fauloch, pokutových kopoch, neuznaných góloch apod.) poškodená strana (alebo obidve) sa môžu odvolať na radu ZMFP. Odvolacia doba je do štyroch dní odo dňa stretnutia, pričom mužstvo musí v odvolacej dobe zložiť zabezpečujúci poplatok vo výške 20€. Protest sa bude prejednávať ak zabezpečujúci poplatok zložia obidve zainteresované strany. Ak tak učiní iba jedna strana, za úspešnú bude považovaná tá strana, ktorá zložila poplatok. Úspešnej strane sa poplatok vráti v plnej výške, neúspešnej strane poplatok prepadáva v prospech rady ZMFP. Proti rozhodnutiu rady ZMFP je prístupné odvolanie v obvyklej odvolacej dobe na Disciplinárnu komisiu ZMFP (tvoria ju vedúci mužstiev oboch líg), iba v tom prípade, ak bude stretnutie zabezpečené poplatkami z oboch strán. Ak sa napriek inzultácii mužstva dohodnú na výsledku dosiahnutom na ihrisku, rada ZMFP, resp. disciplinárna komisia ZMFP môže ponechať výsledok v platnosti.

q) Hráč, ktorý naplní bod č. 4,5 alebo 6 ods. 1 pís. h) bude mať zastavenú činnosť podľa rozhodnutia rady ZMFP. Ak takto potrestaný hráč napriek tomu nastúpi na zápas za hociktoré mužstvo uličnej ligy, toto automaticky prehráva zápas kontumačne. Ak hráč prejaví účinnú ľútosť, trest môže byť po predložení písomnej žiadosti a opätovnom prerokovaní na radou ZMFP zmiernený alebo odpustený.

r) Mužstvo, ktoré nevyšle na vopred (minimálne 7 dní) oznámenú brigádu (t. j. napr. úprava areálu ihriska, oprava ihriska, odpratávanie lístia resp. snehu a pod.) svojho zástupcu, potrestá sa pokutou 20€ do spoločnej pokladne ligy v správe rady ZMFP. Ak pokutu mužstvo nezaplatí do troch týždňov, bude vyradené zo súťaže bez nároku vrátenia štartovného.

s) Všetky pokuty je povinné mužstvo vyplatiť najneskôr do 3 týždňov od ich uloženia, v opačnom prípade je vylúčené zo súťaže bez nároku na vrátenie štartovného.

 

2. Pravidlá v hre

a) Nie sú povolené kopačky s tvrdými štupľami, tzv. vlysy, šrúby a pod..., pokiaľ hráč v takýchto kopačkách nastúpi na zápas, jeho mužstvo prehráva zápas kontumačne. Povolené sú halovky, turfy alebo iná športová obuv, na asfaltových ihriskách sú povolené aj gumené plátené kopačky.

b) Fauly a priestupky v hre:

Faul, ktorý sa bezprostredne dotýka hráča (kopnutie, ťahanie, sotenie, šľapák, nebezpečná hra nohou resp. hlavou a pod.), smie žiadať len samotný faulovaný hráč. V prípade obzvlášť brutálneho faulu žiada ktorýkoľvek hráč nachádzajúci sa v danom momente na hracej ploche. Priestupok v hre (lopta v aute, prešľap brankára, ruka a pod.) smie žiadať každý hráč nachádzajúci sa v danom momente na hracej ploche.

c) Skĺz (šmýkačka) proti hráčovi, ktorý má v držaní loptu, alebo v spoločnom hráčskom súboji o loptu je prísne zakázaný, v prípade porušenia tohto pravidla súper zahráva trestný kop z miesta priestupku.

d) Čas na rozohranie autového vhadzovania, rohového, voľného kopu, kopu od brány a rozohratie brankára je 5 sekúnd, ktoré mu môže odpočítať ľubovoľný hráč súpera, čas sa začne odpočítavať iba v prípade, že má hráč loptu. Po uplynutí tejto doby získava loptu súper a rozohrá NVK z miesta priestupku, v prípade rozohrávky brankára trvajúcej viac ako 5 sekúnd sa NVK rozohráva z hranice bránkoviska, tzv. šestky.

e) Pri zahrávaní trestného kopu musí súperiaci hráč stáť min. 3 metre od lopty, ktoré mu môže odkrokovať hráč mužstva zahrávajúceho trestný kop, pri zahrávaní rohu musí protihráč stáť na oblúkovej čiare (ak nie je viditeľná, platí pravidlo ako pri trestnom kope). Autové vhadzovanie aj rohový kop sa prevádza spoza autovej čiary.

f) Striedať je možné len pri prerušení hry a to len na vlastnej polovici ihriska. Pri zlom striedaní sa kope trestný kop z miesta priestupku.

g) Ruší sa malá domov brankárovi. Pri evidentnom zahratí malej domov bude mužstvo potrestané tak, že sa bude proti nemu zahrávať priamy voľný kop zo stredu oblúka označeného šesťmetrovou hranicou (tzv. šestka). Malá domov sa môže zahrať, avšak brankár nesmie hrať rukou. Za malú domov sa nepovažuje nahranie brankárovi dovolenou časťou tela od kolena nahor a neúmyselné nahratie - odrazenie lopty od spoluhráča a pod.

h) Neplatí pravidlo o postavení mimo hru.

i) Ak brankár položí loptu na hraciu plochu berie sa to ako lopta v hre a preto ju opätovne už nemôže vziať do rúk, v opačnom prípade získava loptu súper a rozohráva NVK z hranice bránkoviska, tzv. šestky. Ak brankár hodí loptu rukou a žiaden hráč ju netečuje, gól neplatí. Ak brankár loptu z ruky vykopne, gól platí. Ak hráč hodí loptu z autu do vlastnej brány bez dotyku hráča kope súper roh aj keď sa lopta odrazí od tyče.

j) Pokutový kop:

 1. Pokutový kop sa zahráva zo značky pokutového kopu (7m).

 2. Pri pokutovom kope musia byť všetci hráči na hracej ploche mimo bránkového územia, vo vzdialenosti najmenej 3 m od značky pokutového kopu (s výnimkou hráča, ktorý jednoznačne pokutový kop realizuje a brankára súperovho mužstva).

 3. Brankár súperovho mužstva musí stáť, resp. sa pohybovať len po vlastnej bránkovej čiare, až pokiaľ nie je pokutový kop zahraný. Pri predčasnom vybehnutí brankára resp. vbehnutí hráčov do pokutového územia sa pokutový kop opakuje.

 4. Hráč realizujúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie ňou hrať druhýkrát, pokiaľ sa lopty nedotkne alebo ňou nezahrá iný hráč.

 5. Lopta je v hre, ako náhle je kop realizovaný, to znamená, ako náhle lopta opíše dráhu zodpovedajúcu dĺžke jej obvodu.

 6. Pokutový kop sa musí odohrať aj po ukončení riadneho hracieho času, to platí aj po uplynutí polčasu.

k) Nastrelená ruka pri tele nie je považovaná za ruku, za ktorú je požadovaný pokutový kop resp. NVK. Rovnako tak aj pri evidentne úmyselnom hodení lopty hráčom z autového vhadzovania do ruky súperovho hráča.

 

Body, ktoré neriešia pravidlá uličnej ligy sa vysvetľujú podľa pravidiel veľkého futbalu.

 

3. Prestupy

Hráč, ktorý odohral zápas alebo časť zápasu za jedno mužstvo, nesmie nastúpiť za iné po celý súťažný ročník. To platí aj pre hráčov, ktorých mužstvo počas rozohraného ročníka vypadne zo súťaže, je vyradené radou ZMFP alebo sa odhlási. Ak hráč nastúpi za iné mužstvo, to bude potrestané kontumačným výsledkom. Prestupovať je možné iba raz v sezóne a to len po jesennej časti súťažného ročníka ligy alebo po ukončení pohára a po vzájomnej dohode klubov a vysporiadaní všetkých hráčových podlžností voči bývalému klubu, to znamená, že pokiaľ hráč nastúpi po ukončení jesennej časti ligy v ligovom pohári za mužstvo, za ktoré odohral jesennú časť ligy, po ukončení pohára smie prestúpiť do iného mužstva, za ktoré odohrá jarnú časť ligy. Pokiaľ hráč nastúpi po ukončení jesennej časti ligy na ligový pohár za iné mužstvo, po ukončení pohára už smie hrať iba za mužstvo, do ktorého prestúpil, pretože vrámci súťažného ročníka je možné prestúpiť iba raz. Vedúci mužstva, do ktorého prestupuje hráč z iného mužstva, je povinný odovzdať rade prestupový lístok podpísaný hráčom a vedúcimi oboch zainteresovaných mužstiev, pri chýbajúcom podpise starého vedúceho z irelevantných dôvodov môže vo veci rozhodnúť aj rada ZMFP.

 

4. Rada ZMFP

Rada ZMFP má hlavné, organizačné a rozhodujúce (kontumácie, tresty hráčov a mužstiev, vylúčenia zo súťaže podľa závažnosti priestupku resp. priestupku súvisiaceho s podlžnosťami finančného charakteru) právomoci týkajúce sa Uličnej ligy. Medzi ďalšie body patria správa majetku a financií. Všetky rozhodnutia rady ZMFP musia byť zverejnené na domovskej stránke Uličnej ligy mesta Prešov.

Rada ZMFP je zvolená všetkými vedúcimi mužstiev na dobu 4 roky, počet členov rady je 3. Odvolať ju môže disciplinárna komisia tvorená všetkými vedúcimi mužstiev.

 

Radu ZMFP v súčasnosti tvoria:

 1. Ondrej Kačmár – predseda

 2. Marián Kolozsy – podpredseda

 3. Ján Kovaľ - podpredseda

 

V Prešove 01.09.2019

Aktuálne výsledky

Aktuálne poradie

 • 1. liga

 • LPKA liga

# Tím Zápasy Body
1 TwinStav 19 33
2 Jedáleň Mirka 19 32
3 Gasko 19 31
4 TO-DAY, Hydrokres 19 28
5 Oscar Sabinov 19 20
6 WILLPAN AGRO STARS 19 17
# Tím Zápasy Body
1 Happy Day 5 10
2 FC Dolan Duk 7 10
3 Peleho vnuci 6 8
4 Handball Team 6 4
5 Lordsburg 8 0

Kalendár

<< < August 2020 > >>
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
7 záznamy(ov) v mesiaci August 2020 7 záznamy(ov) v mesiaci August 2020
Narodeniny
PictureMartin Stavač - POC (35)
1 záznam dňa 10. August 2020
Narodeniny
PictureJan Höger - STI (39)
Narodeniny
Tomas Scerbak - FRA (9)
2 záznamy(ov) dňa 13. August 2020
Narodeniny
PictureMarek Freiwald - ŠID (39)
1 záznam dňa 20. August 2020
Narodeniny
PicturePeter Vasko - STI (25)
1 záznam dňa 23. August 2020
Narodeniny
PictureJán Partila - STI (31)
1 záznam dňa 28. August 2020
Narodeniny
Pavol Plocar - ALK (38)
1 záznam dňa 29. August 2020
Nachádzate sa tu: Pravidlá